الهيات و تحقيق پذيري (نقد نظريه جان هيك)
50 بازدید
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی